Politika

Sa sjednice Vlade FBiH

Saopćenje

SARAJEVO, 5. aprila (FENA) - Vlada FBiH je prihvatila analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2017. godinu, koji će biti upućen Federalnom parlamentu na razmatranja i usvajanje.

Ukupni naplaćeni prihodi i primici Fonda u 2017. godini iznose 32.370.060 KM i u odnosu na planirane ostvareni su 84,07 posto. Ukupno planirani prihodi iznosili su 30.505.550 KM, a ostvareni sa 32.359.406 KM ili 106 posto.

U strukturi ukupnih prihoda od naknada 2017. godine iznos prihoda po Zakonu o vodama učestvuje sa 6.949.845 KM ili 21 posto, prihod od naknada po Zakonu o Fondu 24.673.690 KM ili 77 posto i po osnovu Zakona o upravljanju otpadom 574.300 KM ili dva posto.

Najznačajniji prihodi ostvareni su od naknada po osnovu Zakona o Fondu, tj. od naknada za okoliš koju plaćaju pravne i fizičke osobe pri registraciji motornih vozila od 15.881.863 KM ili 49 posto.

 

USVOJENI IZVJEŠTAJI APF-a

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o realizaciji Programa rada i Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) za 2017. godinu.

APF je lani realizovala pet prodaja predmeta u maloj privatizaciji (prihod pripada preduzeću), dok je Agencija za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona prodala nekretninu - devastirani Samački hotel, vlasništvo preduzeća "Aluminij" d.o.o. Mostar. Početna cijena iznosila je 356.200 KM, a kupoprodajna 600.000 KM.

Ukupno ostvarena gotovina u 2017. godini iz procesa privatizacije u jedanaest agencija u Federaciji BiH iznosila je 4.137.700 KM.

Vlada je usvojila i izvještaj APF-a o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

U postupku privatizacije državnog kapitala preduzeća u Federaciji BiH zaključena su 622 kupoprodajna ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora u Federaciji BiH zaključeno je 649 kupoprodajnih ugovora.

U kupoprodaji državnog kapitala 622 preduzeća obaveze kupaca bile su kupoprodajna cijena u iznosu od 816.390.030 KM, investicije od 1.449.894.781 KM, prijem 43.066 zatečenih i zapošljavanje 14.262 novih radnika. Obaveze kupaca iz 649 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele preduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena od 144.044.554 KM, investicije od 169.418.393 KM, prijem 3.287 zatečenih i zapošljavanje još 3.425 radnika.

Od ukupno 1.271 kupoprodajnog ugovora, 1.079 ili 84,89 posto je izvršeno, a 72 ili 5,66 posto je aktivno i još su predmet kontrole.

Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuta su 93 ili 7,32 posto kupoprodajnih ugovora, a za 27 ili 2,12 posto kupoprodajnih ugovora u toku su sudski postupci za raskid.

 

USPJEŠNO REALIZIRANA AKCIJA POMOĆI REPUBLICI ALBANIJI

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o realizaciji transporta humanitarne pomoći Republici Albaniji nakon katastrofalnih poplava koje su ovu zemlju pogodile početkom decembra 2017. godine.

Tim povodom, Federalna vlada je na 96. hitnoj sjednici 7.12.2017. godine dala saglasnost da, za pokriće transportnih troškova dopremanja pomoći, iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2017. godinu bude izdvojeno 20.000 KM.

Na toj sjednici je donesena i Odluka o dodjeli prehrambenih namirnica kao humanitarne pomoći Republici Albaniji. Tada je odlučeno i da iz federalnih robnih rezervi bude dodijeljeno 25 tona merkantilnog kukuruza u zrnu i 25 tona pšenice u zrnu.

Oba ova zaključka Vlade FBiH su uspješno realizirana.

 

PROVESTI INSPEKCIJSKI NADZOR U ZAŠTITNOM FONDU FBiH

Nakon što je danas razmotrila i prihvatila informaciju Agencije za nadzor osiguranja FBiH o Zaštitnom fondu FBiH, Vlada Federacije BiH je zadužila Finansijsku policiju FBiH i Federalnu uprava za inspekcijske poslove da hitno i u skladu s nadležnostima, izvrše inspekcijski nadzor u ovom fondu. O nalazu nakon izvršenog nadzora dužni su informirati Vladu BiH. Kako je obrazloženo, direktor Zaštitnog fonda FBiH je u nekoliko navrata odbio zahtjev Agencije za nadzor osiguranja FBiH i Upravnog odbora samog Fonda za provođenje nadzora u ovoj instituciji.

Inače, nadležnost Zaštitnog fonda je pokrivanje šteta koje pretrpe žrtve saobraćajnih nezgoda, koje ne mogu biti nadoknađene sistemom obaveznog osiguranja od odgovornosti ako je osoba koja je odgovorna za nezgodu nepoznata ili je nezgodu prouzročilo neosigurano vozilo, kao i štete kada je društvu oduzeto odobrenje za rad i pokrenut postupak posebne likvidacije.

 

SAGLASNOST ZA UČEŠĆE U PROJEKTU PODRŠKE VLADAMA U BiH

Na današnjoj sjednici data je saglasnost Uredu Vlade FBiH za odnose s javnošću da učestvuje u projektu koji finansira Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske pod nazivom “Podrška vladama u BiH u strateškoj komunikaciji u pogledu ključnih reformskih mjera u sklopu Reformske agende”.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Fond za dobro upravljanje pomaže reforme u Bosni i Hercegovini, te je na osnovu interesa sva tri nivoa vlasti zaključila da je oblast strateške komunikacije ključna u Reformskoj agendi. Projekt bi uključivao saradnju sa službenicima za komunikacije (službenici i savjetnici za odnose s javnošću i službenici za javno informiranje) u ministarstvima i institucijama koje su uključene u borbu protiv korupcije. Ova tema obuhvaćena je Akcijskim planom komunikacija Vlade Federacije BiH za 2018. godinu.

Glavni korisnici projekta u ovoj pilot fazi su Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću, Biro za odnose sa javnošću Republike Srpske i Služba za informiranje Vijeća ministara BiH. Drugi korisnici pilot faze bit će odabrani u skladu s temama iz Reformske agende koje budu predložene za razvoj strateških komunikacija.

 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2017. godinu, te donijela Odluku o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH za 2018. godinu.

Federalna vlada usvojila je izvještaje o implementaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) i provedbi Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH 2016-2019.” za period 1.1.2016.-31.12.2017. godina.

Na današnjoj sjednici je usvojen i izvještaj Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata za 2017. godinu.

Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za četvrti kvartal 2017. godine.

Danas je prihvaćen i izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć-informacije na javnim cestama u FBiH za 2017. godinu.

Usvojeni su i izvještaji o provedbi Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije” utvrđeni Budžetom FBiH za 2007. godinu (sa stanjem na dan 31.12.2017. godine), kao i Programa utroška sredstava Projekta „Sarajevska obilaznica” obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih budžetima FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (sa stanjem na dan 31.12.2017. godine).

Usvojeni su i izvještaji o prošlogodišnjem radu upravnih odobora agencija za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora, te o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za FBiH za period od 1. oktobra do 31. desembra 2017. godine i radu Upravnog odbora ovog projekta.

Također su usvojeni izvještaji o radu u 2017. godini Federalnog štaba civilne zaštite, Federalne komisije za procjenu šteta i Federalne uprave civilne zaštite.

Federalna vlada je usvojila izvještaje o prošlogodišnjim aktivnostima Savjeta za strane investitore FBiH i o radu Gender Centra FBiH.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas opunomoćila Kenana Osmanagića (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar) i Darka Pranjića (BH-Gas d.o.o. Sarajevo).

Danas je formirana Interresorna radna grupa za izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije BiH, koju čine predstavnici više federalnih ministarstava i Ureda premijera FBiH, čiji je zadatak da, na osnovu saglasnosti Vlade FBiH, uz takozvani modularni pristup izradi Nacrt strategije saradnje sa iseljeništvom u odnosu na strateške ciljeve utvrđene dokumentom Vijeća ministara BiH “Politika o saradnji sa iseljeništvom”.

Federalna vlada je Ivana Cikojevića, na lični zahtjev, razriješila dužnosti člana privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, i na ovu poziciju privremeno, uime Kantona 10, imenovala Darka Čondrića.

Danas je doneseno Rješenje o prestanku važenja Rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade FBiH za pitanja evropskih integracija, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(FENA) M.L.