Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Platforma za progres

Saopćenje

Tekuća krizna situacija jasno pokazuje da je neophodno hitno donošenje novog Zakona o finansiranju političkih stranaka umjesto sadašnjeg, koji je u Bosni i Hercegovini, na štetu i žalost svih nas, na snazi od 2012. godine.

One institucije koje su u jeku sadašnje vanredne situacije u zemlji donijele odluke o dodjeli finansijskih sredstava političkim strankama pozivamo da te odluke preispitaju sa stanovišta etičnosti. One političke stranke kojima je u tekućoj situaciji ovih dana uplaćen novac za finansiranje, pa tvrde kako to nisu ni znale, pozivamo da taj novac hitno vrate u budžete iz kojih im je dodijeljen, uz napomenu da ga doniraju za borbu protiv COVID-19. Potpuno je neprihvatljivo da neka vlada poziva građane da uplaćuju dobrovoljne priloge za borbu protiv COVID-19, a istovremeno ta ista vlada uplaćuje milionski iznos za finansiranje političkih stranaka.

Ponovo pozivamo stručnu i širu javnost da se uključi u našu inicijatviu izrade novog Zakona o finansiranju političkih stranaka. Platforma za progres predlaže da novim zakonom bude uvedena zabrana finansiranja predizborne kampanje iz budžetskih sredstava, tako da stranke koje žele štampati postere i drugi za dobrobit građana nebitan promotivni materijal to ne rade novcem građana nego sopstvenim sredstvima.

Također, predlažemo oštre sankcije, uključujući novčane kazne i zabranu političkog djelovanja, za one političke stranke koje na bilo koji način zloupotrijebe novac građana, kao i za one koje ne podnesu detaljne i tačne finansijske izvještaje o utrošku sredstava. Predlažemo da bilo kakvo sufinansiranje političkih stranaka iz budžeta bude potpuno transparentno i isključivo retroaktivno – na osnovu detaljnih izvještaja, računa i obrazloženja o utrošku sredstava, uz određivanje gornje granice iznosa sufinansiranja svih političkih stranaka koji bi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine utvrđivala u decembru tekuće na narednu godinu u odnosu na ekonomske prilike u zemlji.

Vrijeme je da se oblast finansiranja političih stranaka u Bosni i Hercegovini uskladi sa jasnim preporukama koje je Bosni i Hercegovini dostavila Grupa država protiv korupcije (GRECO) Vijeća Evrope, odnosno sa najboljim praksama drugih zemalja u kojima je ova oblast dobro uređena.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.