Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naroda i Pravde

Saopćenje

 

Amandmani Naroda i Pravde na Korona zakon: Konkretni prijedlozi kako poboljšati položaj poslodavaca i radnika

Klub zastupnika Naroda i Pravde u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH uputio je u zvaničnu proceduru više amandmana sa ciljem poboljšanja Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Predloženim amandmanima popravlja se niz odredbi zakona, te se nastoji poboljšati položaj i radnika i poslodavaca u FBiH.

Predloženi amandmani, pored subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, predviđaju i subvencije minimalne plaće za sve privredne subjekte u FBiH pogođene stanjem nesreće, uvažavajući parametre pada prihoda od 20% i više u odnosu na mjesec januar i februar 2020. godine, ali i prosječne prihode u 2019. godini, čime se mogućnost zloupotreba dodatno smanjuje.

Također, precizira se definicija moratorija na obaveze isplate dugova određene vrste, sa ciljem izbjegavanja dodatnih troškova po dužnika za odobreni period. Upravo na subvencioniranje doprinosa i plata uvode se i udruženja, s obzirom na njihov značaj u kontekstu zapošljavanja, ali i prihodovanja i pružanja socijalno značajnih usluga.

„Amandmanima se obuhvataju i neophodna sredstva za realizaciju zakona iz budžeta kantona i općina, ali se istovremeno predviđa i pomoć Vlade FBiH kantonima i općinama koje nemaju dodatna sredstva za subvencije minimalnih plaća. Iznos predviđenih subvencioniranih doprinosa povećava se sa 244,85 KM na 270,93 KM, koliko iznose doprinosi na neto plaću od 407 KM (406,6 KM neto plaća sa porezom na dohodak, tzv. minimalac, prema potpisanom opštem kolektivnom ugovoru između sindikata i poslodavaca). Posebno značajno u kontekstu garancije da će se radnicima isplaćivati plaće, da subvencionirani doprinosi uvjetuju isplatu minimalne plaće od strane poslodavaca, za razliku od prvobitnog prijedloga Vladinog zakona. Predviđeno je i da subvencioniranje doprinosa i plaća obuhvata i mjesec mart, u kojem je proglašeno stanje nesreće, što se direktno reflektovalo na pad prihoda“, navodi se u saopćenju Naroda i Pravde, uz napomenu da obaveze izmirenja dugovanja po osnovu poreza i doprinosa za privredne subjekte, kao uvjet korištenja subvencija, umjesto kraja februara 2020. godine, pomjeraju se na kraj decembra 2019. godine, uvažavajući potrebe privrednih subjekata i predstavlja objektivnu olakšicu.

Amandmanima se obuhvataju i novoosnovani privredni subjekti, a izbjegnuta je i diskriminacija samostalnih poduzetnika, čija je propisana mjesečna osnovica viša od osnovice za koju će biti subvencionirani doprinosi. Produženi su rokovi za odgodu plaćanja zateznih kamata na javne prihode sa 90 na 180 dana nakon isteka stanja nesreće, uvažavajući realnost da će posljedice stanja nesreće trajati znatan period i nakon njenog prestanka. Precizirani moratorij sada obuhvata i kredite i druga dugovanja nastala u dužničko-povjerilačkim odnosima. Moratorijem na otplatu obaveza po kreditima obuhvaćeni su, pored pogođenih privrednih subjekata, i njihovi uposlenici koji su ostali bez posla ili su im smanjene plaće. Odgoda primjene propisa o namjenskom utrošku sredstava amandmanima je reducirana u smislu njenog trajanja 90 dana nakon stanja nesreće na mjesto prethodno predloženih 180, te da se prenamijenjena sredstva mogu isključivo koristiti za saniranje ekonomskih posljedica, ne i zdravstvenih kako je prvobitno predloženo od strane Vlade FBiH. Preciziran je i rok za realizaciju subvencija, do kraja mjeseca za prethodni mjesec, čime se daje neophodna izvjesnost privrednim subjektima i garancija podrške.

„Amandmanima se uvodi parlamentarni nadzor, kroz posebno radno tijelo Parlamenta i detaljno mjesečno izvještavanje od strane Vlade FBiH, uz obavezno učešće opozicije i stručnih eksternih lica, a sa ciljem proaktivne transparentnosti i kontrole procesa“, kaže se u saopćenju Naroda i Pravde.

Sve amandmane Naroda i Pravde na tzv. Korona zakon možete pročitati OVDJE.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.