FENA.BIZ

REC - Seminar o stavovima Federalnog ministarstva rada iz oblasti radnih odnosa

Saopćenje, Screenshot

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na temu:

STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADA
Sarajevo, 21. 11. 2019. Hotel „Holywood“
Početak seminara u 09:30

O seminaru...

Zašto uopće potreba za stavovima i mišljenjima Ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti radnih odnosa ili potreba za autentičnim tumačenjem određenih normi od strane zakonodavca koja se javljaju u primjeni Zakona o radu i njegovih pojedinih pravnih instituta? Prije svega, nema zakona koji može obuhvatiti sve eventualne sporove koji se mogu javiti u praksi jer je sama priroda ljudskih odnosa, u konkretnom slučaju radnog odnosa, takva da se pravna norma različito samjerava u odnosu na praksu, jer im je „stanovište u sporu“ različito. Drugi razlog može biti sama norma i njena dvosmislena ili nedorečena sadržina koja se u interpretaciji različito poima. Treće, nedostatak iskustva, poznavanja pravnih instituta, kako samog Zakona o radu, tako i drugih zakona, prije svega onih, koji stoje u vezi sa „svijetom rada“.

Stoga, stavovi i mišljenja Ministarstva, kao nadležnog organa za navedenu problematiku, mogu biti od iznimne važnosti u otklanjanju svih dilema i nejasnoća u primjeni propisa.

Zbog svega navedenog prepoznali smo potrebu da održimo seminar na ovu temu, te da pripremimo i objavimo Priručnik „Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti radnih odnosa“ koji sadrži stavove i mišljenja Ministarstva o najrazličitijim dilemama koja se javljaju u svakodnevnoj praksi, kako odgovore na različite dileme i pitanja ne bismo tražili na sudu, već postupali ispravno, odnosno u skladu s važećim propisima a koji će učesnici dobiti u sklopu kotizacije za seminar.

Na ovaj način želimo ojačati pravnu sigurnost kako poslodavaca, tako i radnika, te razjasniti sve dvosmislenosti i dileme koje se svakodnevno pojavljuju.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na ovom seminaru iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH.

SADRŽAJ SEMINARA

 

Zaključivanje ugovora o radu

-      Procedure prijema u radni odnos

-      Usklađivanje pravilnika  o radu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

-      Ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme – zaključivanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme

-      Radno-pravni status direktora

-      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Prestanak ugovora o radu

-      Prestanak ugovora o radu radi navršenih godina života i staža osiguranja

-      Otkaz ugovora o radu

-      Utjecaj pritvora na radno-pravni status radnika

-      Saglasnost za otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku

-      Otkaz sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu

-      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Odmori i odsustva

-      Odmor u toku radnog vremena

-      Trajanje godišnjeg odmora

-      Sticanje prava na godišnji odmor

-      Korištenje godišnjeg odmora u djelovima

-      Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

-      Isplata naknade umjesto neiskorištenog godišnjeg odmora

-      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Radno vrijeme

-      Pojam radnog vemena – pripravnost

-      Puno i nepuno radno vrijeme

-      Skraćivanje radnog vremena

-      Preraspodjela radnog vremena

-      Noćni rad

-      Obaveze vođenja evidencije

-      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Zaštita radnika

-      Sigurnost i zdravlje na radu

-      Zaštita žena – prava u vezi sa materinstvom i roditeljstvom

-      Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad

-      Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti

-      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Plaće i naknade

-      Pravo na plaću

-      Pravo na povećanu plaću

-      Jednakost plaća

-      Najniža plaća

-      Isplata plaće – obračun plaće

-      Naknada plaće

-      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI

 

Mr.sc. Ernis Imamović –  Federalno ministarstvo rada i socijalne politke

Amila Gajević, dipl. iur –  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

 

TRAJANJE SEMINARA

 

U vremenu od 9:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 

Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, notarima, poslodavcima, ekonomistima i svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima, koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje

-Troškove sudjelovanja u radu seminara

-Materijal za pisanje

-Seminarski materijal: 

Priručnik: „Stavovi i mišljenja Federanog ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti rada“

-Osvježenje u pauzi i zajednički ručak

-Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR

 

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca

1.    Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82 – možete se registrovati ili putem ONLINE PRIJAVE.

2.    Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

    

Online obrazac na linku:                       

www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDusKIQaHFKQXrrftfkETOxZyTMmCHieEuLZoIi9U3J_orcg/viewform

Prijavni obrazac na linku:

www.media.rec.ba/2019/11/Prijavni-obrazac-Radni-odnosi-Novembar-2019.godine-NL.doc

Kompletan sadržaj seminara na linku:

www.media.rec.ba/2019/11/Poziv-za-seminar-Radni-odnosi-Novembar-2019.godine.pdf

                

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa – 150 KM sa PDV-om, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 2.446 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa i redovno se dopunjava + modeli akata) – godišnja – kalendarska pretplata!

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 75 KM

STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA – 38 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na

tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

Tel/Fax: + 387 33 40 87 78; + 387 33 40 87 79, + 387 33 21 45 82

Mob: + 387 61 15 04 54

e-mail: rec@rec.ba

                                                                                                                                                          

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.