Politika

Sa sjednice Vlade Federacije BiH

Saopćenje, Foto Fena/Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH

SARAJEVO, 12. jula (FENA) - Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH, kojim je u jednom članku detaljnije propisan postupak izdavanja odobrenja iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja za građenje za magistralne ceste i željezničke pruge i objekte.

Kako je u bivšoj državi, pri izgradnji ovih objekata, rijetko vođen postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a u zemljišnim knjigama nije vođena stvarna evidencija o vlasništvu zemljišta, na tim osnovama je teško utvrditi pravo gradnje.

Dopuna Zakona je utvrđena i upućena u parlamentarnu proceduru nakon što je Federalna vlada podržala inicijativu za osiguranje kreditnih sredstava međunarodnih financijskih institucija u iznosu do 150 milijuna eura, uključujući ukupno 103,38 milijuna eura od Svjetske banke i Europske investicijske banke, za financiranje projekata modernizacije cestovnog sektora FBiH. Projekat se sastoji od nekoliko malih i srednje velikih investicija.

Riječ je o završetku izgradnje magistralne ceste M 17.3 Neum - Stolac (ukupne dužine 32,9 km), izgradnji trećih traka za spora vozila (ukupne dužine 40 km na osam dionica magistralnih cesta), rekonstrukciji kolovozne konstrukcije i korekciji osovine (ukupno 18 km na pet dionica magistralnih cesta), rekonstrukciji tri tunela (ukupne dužine 1,86 km) i sedam mostova (ukupne dužine 0,55 km), kao i devet raskrižja na magistralnim cestama klasificiranih kao „crne točke“.

Kako bi projekti mogli biti realizirani, ne čekajući procese utvrđivanja prava građenja koji bi, možda, trajali i više godina, dopuna Zakona omogućuje jednostavnije procedure za izdavanje odobrenja za rekonstrukciju magistralnih cesta i objekata na njima.

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU POTICAJNIH SREDSTAVA
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu, u kojoj je Federalnom ministrastvu razvoja, poduzetništva i obrta za ove namjene bilo odobreno 4.944.000 KM.

Uz ova sredstva, kroz tekuće transferi drugim nivoima vlasti je za izgradnja poduzetničkih zona odobren 1.000.000 KM, a resorno ministarstvo je, u saradnji sa UNDP-jem, osiguralo i dodatnih 354.822,93 KM.

Dodijela poticaja u 2016. godini bila je planirana za realizaciju dvanaest projekata, pri čemu su za izgradnju poduzetničkih zona dodijeljena sredstva za deset općina u ukupnom iznosu od 1.354.822,93 KM.

Grant sredstva od 3.903.350 KM, dodijeljena za 546 korisnika i usmjerena kroz razvojne projekte subjekata male privrede gospodarstva, znatno su uticala na stvaranje i poboljšanje ugodnog poduzetničkog okruženja, što je rezultiralo povećanjem uposlenosti, izvoza, produktivnosti, skladnijeg privrednog razvoja, kvalitetu i konkurentskoj sposobnosti, kao i razvoju djelatnosti koje ne zagađuju okoliš.

Na osnovu dosad dostavljenih izvještaja i izvršenom nadzoru o utrošku dodijeljenih sredstava, utvrđeno je da je od 546 korisnika izvještaje o utrošku dostavio 531. Od toga je 501 izvještaj ocijenjen zadovoljavajućim.

Od 45 korisnika poticajnih sredstava čiji su izvještaji nezadovoljavajući, za 21 korisnika je komisija za nadzor predložila pokretanje postupka raskida ugovora i povrata ukupnih ili dijela neopravdanih sredstava u ukupnom iznosu od 126.737,01 KM, te izricanje zabrane pristupa sredstvima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u narednih pet godina.

Petogodišnja zabrana je predložena i za ostala 24 korisnika koji nisu ispunili obavezu upošljavanja novih djelatnika.

UNAPRIJEDITI ŠKOLOVANJE ROMSKE DJECE
Federalna vlada je prihvatila informaciju o uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj u Federaciji BiH, koja će, s preporukama, biti upućena kantonalnim vladama.

Podaci kantonalnih ministarstava obrazovanja ukazuju na izuzetno nisku uključenost djece romske nacionalnosti u cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja. Veći broj ove djece jedino je uključen u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

U cijeloj Federaciji BiH je evidentirano 1.510 djece romske nacionalnosti koja pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje. No, nema evidencije o broju djece koja su izvan sistema osnovnog odgoja i obrazovanja. Postoje izvjesne procjene o broju djece romske nacionalnosti koja prekidaju osnovno obrazovanje prije njegovog završetka. Kao osnovni razlog prekidanja je navedeno trajno ili privremeno preseljenje porodica, prvenstveno u inostranstvo.

Jedna od preporuka je da treba raditi na podizanju svijesti roditelja romske nacionalnosti o važnosti potrebi uključivanja djece u predškolski odgoj i obrazovanje.

Nužno je i usvojiti intersektorski pristup (resori zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, finansija i dr.) u rješavanju pitanja odgoja i obrazovanja Roma, uključujući i finansiranje njihovog predškolskog odgoja i obrazovanja, te osiguranja besplatnih udžbenika i školskog pribora, užine u školi i besplatnog prevoza do škole za učenike osnovnih škola. Potrebna su ujednačena rješenja na cijelom prostoru Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, kako bi sva djeca romske nacionalnosti mogla besplatno biti uključena u kvalitetno predškolske i osnovno obrazovanje i odgoj.

Prilikom izrade novog okvirnog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma na nivou Bosne i Hercegovine treba ponovo razmotriti i eventualno revidirati ciljeve i mjere koje se odnose na predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj, uz obavezu da naknadno budu detaljno i precizno razrađeni u akcionim planovima o obrazovnim potrebama Roma, koje će izraditi ministarstva obrazovanja nadležna za njihovo provođenje.

Pri izradi novog dokumenta strateškog tipa za oblast obrazovanja u Bosni i Hercegovini trebalo bi definirati i poseban strateški cilj i prateće mjere za povećanje uključenosti i ravnopravnog učešća u kvalitetnom odgoju i obrazovanju djece romske nacionalnosti.

S ciljem eliminiranja stereotipa i diskriminacije u obrazovanju, treba planirati, organizirati i provoditi kontinuiranu edukaciju odgajatelja i nastavnog osoblja, roditelja i sve djece u predškolskim ustanovama i osnovnim školama.

Potrebno je uvođenje romskog jezika kao fakultativnog predmeta u osnovne škole s većim brojem učenika romske nacionalnosti ili osigurati alternativna rješenja za izučavanje romskog jezika i učenja o kulturi i tradiciji Roma, prema postojećim zakonskim propisima.

U školama, nadležnim općinskim službama ili ministarstvima obrazovanja treba angažirati Rome medijatore ili drugu vrstu saradnika koji će raditi na uspostavljanju stalne saradnje s romskim zajednicama.

Potrebno je osigurati podršku škole za uspješnu reintegraciju učenika koji su, zbog porodičnih migracija, bili odsutni iz škole duži period, te omogućiti naknadno (besplatno) sticanje osnovnog obrazovanja odraslim Romima bez završene osnovne škole.

O IZRADI STUDIJE O PROCJENI UTICAJA NA OKOLIŠ
Vlada FBiH je usvojila informaciju Stručne komisije za izradu Studije o strateškoj procjeni uticaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru FBiH i Projektni zadatak za izradu ove studije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da Vladi FBiH dostavi prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za finansiranje izrade Strateške studije i rad stručne komisije za recenziju, iz posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH, u iznosu od 300.000 KM.

Ovo ministarstvo zaduženo je i da pripremi tendersku dokumentaciju i provede proceduru javnih nabavki za izbor izvođača, kao i da, nakon izrađene Strateške studije, Vladi predloži članove stručne komisije koja će izvršiti njenu recenziju.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo okoliša i turizma Vlada FBiH je zadužila da, nakon izvršene recenzije Strateške studije, organizuju javnu raspravu na prostoru Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da, nakon izvršene javne rasprave, Stratešku studiju dostavi Vladi Federacije BiH, nakon čega će biti upućena u Parlament FBiH na razmatranje i usvajanje.

Rok za izradu ove studije je 12 mjeseci.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
Federalna vlada je donijela odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Sarajevu Udruženju građana porijeklom iz Sandžaka, Udruženju djece šehida, poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata 92.-95. i Udruženju poljoprivrednika Federacije BiH.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela rješenje kojim se korisniku izvlaštenja, a radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina.

KADROVSKA RJEŠENJA
Za punomoćnika koji će je zastupati na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Federalna vlada danas je ovlastila Jasminu Pašić.

Vlada FBiH danas je utvrdila akte za provođenje procedure izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo. Riječ je o odlukama o kriterijima i raspisivanju javnog oglasa, te utvrđivanju njegovog teksta.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.50 sati, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA) J.Č.