IZJAVA O PRIVATNOSTI

Javna ustanova Federalna novinska agencija (u daljem tekstu: FENA), ID: 4200349040003, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Ćemaluša br.1, u svojstvu kontrolora obrade podataka, shodno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, provodi mjere zaštite ličnih podataka na način kako je propisano važećim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini.

FENA kao kontrolor vaše lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način, odnosno iste ne obrađuje na bilo koji način koji nije u skladu sa zakonitom svrhom. Lični podaci se obrađuju samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe, obrađuju se samo autentični i tačni lični podaci te se isti ažuriraju shodno potrebi. Lični podaci se čuvaju u formi koja dopušta identificiranje nosioca podataka, ne duže nego što je potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Također, FENA je osigurala da se lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju i ne kombiniraju. Pristup ličnim podacima je omogućen samo ovlaštenim radnicima.

FENA pohranjuje samo osnovne podatke o svojim pretplatnicima (korisnicima servisa), kao što su puni naziv korisnika, adresa, korisničko ime, lozinka, te ime i prezime, broj službenog telefona i e-mail adresa osobe zadužene za kontakte.

FENA obrađuje samo one lične podatke za koje je dobila izričitu saglasnost nosioca podatka. Saglasnost se daje u pismenoj formi koja mora biti potpisana od strane nosioca podataka. Saglasnost može biti povučena u bilo kojem trenutku, osim ako se nosilac podataka i FENA ne dogovore drugačije.

FENA može obrađivati podatke bez saglasnosti nosioca podataka ako je ispunjen jedan od uslova:

    • ako vrši obradu ličnih podataka u skladu sa zakonom ili je obrada neophodna da bi se ispunile nadležnosti utvrđene zakonom,
    • ako je neohodno da nosilac podataka na vlastiti zahtjev pristupi pregovorima o ugovornom odnosu ili da se ispune obaveze koje su dogovorene sa FENA-om,
    • ako je obrada ličnih podataka potrebna za ispunjenje zadatka koji se izvršava u javnom interesu,
    • ako je neophodna zaštita zakonitih prava i interesa koje ostvaruje FENA ili treća strana i ako ova obrada ličnih podataka nije u suprotnosti sa pravom nosioca podatka da zaštiti vlastiti privatni ili lični život,
    • ako je neophodno za izvršavanje legitimnih aktivnosti političkih stranaka, pokreta, udruženja građanja, sindikalnih organizacija i vjerskih zajednica, osim gdje preovladavaju interesi za osnovna prava i slobode nosioca podataka nad aktivnostima, posebno pravo na privatnost u odnosu na obradu ličnih podataka.

FENA nije dužna pružiti informaciju o obradi ličnih podataka niti omogućiti pristup ličnim podacima ako bi se time mogla nanijeti značajna šteta legitimnim interesima u Bosni i Hercegovini, kao što su državna sigurnost, odbrana, javna sigurnost itd.

Obrada ličnih podataka u novinarske svrhe vršit će se u skladu sa kodeksom ponašanja i uređivačkom politikom FENA-e. Na obradu ličnih podataka u pomenute svrhe ne odnose se odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka, osim odredbi o sigurnosti i povjerljivosti, kao i odgovornosti za štetu.

Napominjemo kako su lični podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog izdavanja. Ovlašteni zaposlenici su obavezni poštovati povjerljivost ličnih podataka i pridržavati se važećih zakonskih odredbi.

Za potrebe davanja usluga i isplata u skladu sa odgovarajućim ugovorima možemo obrađivati lične podatke poput identiteta podataka za kontakt i podataka o bankovnom računu. Pravni temelj ove obrade podataka jeste ispunjenje ugovornih obaveza prema korisnicima (posebno pretplatnicima) kao ugovornoj stranci ili ispunjenje naših zakonskih obaveza, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Kada je to potrebno, FENA će dati uvid u lične podatke nadležnim institucijama po osnovu njihovog zahtjeva (advokatske kancelarije, sud, tužilaštvo, revizija, policijski organi, itd).

FENA će brisati lične podatke po isteku zakonskih rokova u kojem se pojedini podatak mora čuvati, uz napomenu da FENA neće bristi podatke korisnika koji su nužni za obračun naknada troškova, pretplate ili drugih novčanih potraživanja koja proizilaze iz ugovornog ili drugog odnosa sa FENA-om, odnosno radi drugog korištenja usluge FENA-e, servisa ili sadržaja te se ti podaci čuvaju i obrađuju najkasnije do nastupa zastarnog roka za odgovarajuće potraživanje FENA-e po tom osnovu ili do okončanja sudskog postupka.