Politika

Sa sjednice Vlade FBiH

Saopćenje

SARAJEVO, 8. februara (FENA) - Zakon o zaštiti na radu, koji je, u formi Prijedloga, utvrdila Vlada Federacije BiH danas na sjednici u Sarajevu, uređuje prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi s provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom se primjenom postiže sprječavanje povreda na radu, nastanak profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline.

Posebna zaštita je propisana radi očuvanja duševnog i tjelesnog razvoja mladih, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite osoba sa invaliditetom i profesionalno oboljelih od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti i očuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.

Pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu imaju radnici i osobe koje su kod poslodavca na stručnom osposobljavanju ili su na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji i stručnom usavršavanju, učenici i studenti na praktičnoj nastavi, kao i one koje učestvuje u javnim radovima ili obavljaju volonterski rad. Zakon se, također, odnosi na osobe koje za vrijeme izdržavanja kazne zatvora rade u zatvorskoj radionici, na gradilištu ili na drugim radnim mjestima, te na sve koji se zateknu u radnoj okolini radi obavljanja određenih poslova, ako je poslodavac upoznat s njihovim prisustvom.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se, do donošenja posebnih propisa, i na pripadnike oružanih snaga i policijske službenike. Međutim, ne primjenjuju se na pripadnike oružanih snaga i policijske službenike, ako su te odredbe u suprotnosti s propisima koji regulišu službu u oružanim snagama i policiji.

Vlada FBiH će osnovati Vijeće za zaštitu na radu koje će činiti predstavnici Vlade, udruženja poslodavaca, sindikata i istaknutih stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu. Vijeće ima devet članova. Članove Vijeća, kojeg imenuje Vlada na period od četiri godine, čine premijer FBiH, federalni ministri nadležni za rad i zdravstvo, po dva predstavnika poslodavaca i radnika koje predlažu njihova reprezentativna udruženja, te dva istaknuta stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Vijeće predlaže i povremeno preispituje politiku sigurnosti i zaštite zdravlja na radu i podstiče usklađivanje rada svih relevantnih organa i tijela, kao i zakonodavstva, s ciljem obezbjeđenja života, zdravlja i radne sposobnosti radnika, sprječavanja povreda i profesionalnih oboljenja. Odluku o osnivanju Vijeća će, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijeti Vlada FBiH u roku od šest mjeseci od stupanja Zakona na snagu. Jedan od zadataka Vijeća je da prati, analizira i ocjenjuje sistem i politiku zaštite na radu i o svojim nalazima i ocjenama najmanje jednom godišnje izvještava Vladu i predlaže potrebne promjene. Također, pratit će učinke primjene Zakona i provedbenih propisa, posebnih zakona i drugih propisa kojima se štiti sigurnost i zdravlje radnika te, prema potrebi, predlagati njihove promjene i usklađivanje s međunarodnim propisima.

Finansijska sredstva potrebna za rad Vijeća bit će osiguravana u budžetu FBiH.

Trenutno važeći Zakon o zaštiti na radu donesen je 1990. godine te ga je, u sklopu reforme radnog zakonodavstva i kao njen bitan segment, bilo neophodno osavremeniti i uskladiti sa, u međuvremenu, nastalim promjenama.

Novi zakon je usklađen sa odredbama Konvencije o zaštiti na radu i radnoj sredini i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini Međunarodne organizacije rada, kao i revidiranom Evropskom socijalnom poveljom, koje se odnose na pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada, a koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i ratificirala.

Pri izradi teksta Zakona o zaštiti na radu korištene su i odredbe Direktive Vijeća EEZ od 12. juna 1989. godine o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, koja sadrži opće principe u vezi s prevencijom profesionalnih rizika, sigurnosti i zdravlja na radu i eliminacijom rizika koji mogu izazvati nesretne slučajeve, na kojoj se temelje svi moderni evropski zakoni koji uređuju ovu oblast. Direktiva je u skladu sa Uredbom o postupku usklađivanja zakonodavstva FBiH s pravnom stečevinom Evropske unije.

Novim zakonom obezbijeđena je njegova efikasna i dosljedna primjena kroz inspekcijski nadzor i preduzimanjem odgovarajućih mjera inspektora rada.

Cilj ovog zakona je osiguranje takvih uvjeta na radu koji, u najvećoj mogućoj mjeri, smanjuju povrede na radu, profesionalna i oboljenja u vezi s radom, te stvaraju pretpostavke za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Oba doma Parlamenta FBiH su Nacrt zakona o zaštiti na radu prihvatila kao osnovu za izradu Prijedloga. Nacrt zakona razmatran je pod nazivom Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu. Međutim, prilikom obrade teksta zakona, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je imalo u vidu i sugestije drugih relevantnih institucija, te je prihvaćeno rješenje da naziv bude promijenjen u Nacrt zakona o zaštiti na radu.

Kako ovaj zakon uređuje oblast iz zajedničke nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Nacrt je dostavljen svim kantonima na mišljenje. Stigla su pozitivna mišljenja Srednjobosanskog, Posavskog, Sarajevskog, Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Bosansko-podrinjskog, Zapadnohercegovačkog, Zeničko-dobojskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona i uvaženi prijedlozi i sugestije koji su ocijenjeni opravdanima.

Također, u skladu sa zaključkom Federalne vlade, Nacrt zakona dostavljen je Federalnom i kantonalnim ministarstvima zdravstva. Pozitivna mišljenja dala su ministarstava zdravstva Sarajevskog i Tuzlanskog kantona. Uvažene su primjedbe i sugestije Federalnog ministarstva zdravstva, te ministarstava zdravstva Hercegovačko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog i Unsko-sanskog kantona za koje je ocijenjeno da su opravdane.

Zatražena su i mišljenja reprezentativnih Udruženja poslodavaca u FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH. Pri tome je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike imalo u vidu i usaglašene amandmane na Prednacrt zakona koje su dostavili socijalni partneri.

Također, pozitivna mišljenja su dali Ministarstvo odbrane BiH i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i Federalna uprave za inspekcijske poslove.

Nacrt zakona dostavljen je na razmatranje Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH, te su održane i dodatne konsultacije sa socijalnim partnerima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE S DJECOM
S ciljem provedbe presude Ustavnog suda BiH od 30.01.2013. godine, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Sporna odredba odnosi se na član 18. d, stav 4. postojećeg Zakona, koja je predviđala da pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe ne može ostvariti osoba sa invaliditetom koji je nastao nakon 65. godine života, a kod koje je, u skladu s mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, utvrđena potreba za korištenjem ovog prava, te da to pravo ove osobe mogu ostvariti po kantonalnom zakonu. Ovakvu odredbu Ustavni sud BiH je ocijenio kao neustavnu i diskriminirajuću, te je predlagaču Zakona naložio da je, u roku od šest mjeseci, izmijeni i uskladi sa Ustavom i drugim važećim propisima Federacije BiH i stavovima Suda.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je odmah pristupilo izradi izmjena Zakona i uputilo ih u proceduru početkom 2014. godine. Nacrt zakona je zadržan na Domu naroda Parlamenta FBiH, te je u maju 2017. godine vraćen obrađivaču kako bi bio dostavljen u ponovnoj proceduri. Kako nakon presude zakonska norma nije bila izmijenjena, Ustavni sud BiH je donio rješenje s pravnim dejstvom počev od 22.1.2014. godine, kojim je brisao spornu odredbu. Brisanje spornog stava je čisto formalno-pravne prirode i u cilju je usklađivanja zakonske norme sa sudskom odlukom, jer je sudsko rješenje u potpunosti primijenjeno kroz pojedinačne akte u upravnim postupcima priznavanja prava korisnicima po Zakonu.

Potencijalni korisnici su 2014., 2015., i 2016. godine sukcesivno uvođeni u pravo, a sredstva za isplatu osiguravana u federalnom budžetu. Stoga usvajanje predloženih izmjena Zakona ne izaziva dodatno osiguravanje novčanih sredstava.

Također, prihvaćena je i inicijativa za izmjenu Zakona koja se odnosi na civilne žrtve rata. Pokrenula ju je Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta FBiH i odnosi se na provedbu mišljenja Komiteta za ljudska prava BiH u predmetu Prutina i drugi.

Naime, postojeće odredbe predviđaju da pravo na porodičnu invalidninu pripada članovima porodice nestale civilne žrtve rata uz preduslov pokretanja zakonskog postupka za njeno proglašenje umrlom. Ovakav stav je u suprotnosti s Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, te proizvodi direktno kršenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Također, tokom primjene aktuelnog Zakona, zbog velikog broja prethodnih izmjena, uočene su određene manjkavosti koje pogrešno upućuju na mogućnost ostvarivanja prava na porodičnu invalidninu za posebnu kategoriju civilnih žrtava rata, kao i obavezu finansiranja isplata svih kategorija civilnih žrtava rata isključivo iz federalnog budžeta, što je bilo potrebno korigovati, pa je predviđeno i finansiranje iz kantonalnih budžeta u omjeru 70:30 posto.

UREDBA O USPOSTAVLJANJU MALOLJETNIČKOG ZATVORA U KPZ ORAŠJE
Vlada FBiH je donijela Uredbu o uspostavljanju maloljetničkog zatvora u Orašju. Maloljetne osobe osuđene na kaznu maloljetničkog zatvora, koju su izrekli sudovi u Federaciji BiH, izdržavat će kaznu u posebnom Odjeljenju za maloljetnike u ovom kazneno-popravnom zavodu. Upućivanje u posebno Odjeljenje za maloljetnike u KPZ u Orašju bit će uređeno Pravilnikom o kriterijima za upućivanje osuđenih osoba na izdržavanje kazne zatvora iz člana 26. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH. Ova uredba će biti na snazi do donošenja novog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH.

Federalni ministar pravde će, u roku od 30 dana, posebnom odlukom urediti postupak premještanja osoba osuđenih na maloljetnički zatvor iz Odjeljenja maloljetničkog zatvora KPZ-a zatvorenog tipa u Zenici u Odjeljenje maloljetničkog zatvora KPZ-a poluotvorenog tipa u Orašju.

Kako je navedeno u obrazloženju za donošenje ove uredbe, Zakon o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH, donesen 1998. godine (sve kasnije izmjene, zaključno sa 2011. godinom, nisu drugačije uređivale ovaj njegov dio), utvrdio je odjeljenje maloljetničkog zatvora za maloljetne osobe u okviru Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici.

U međuvremenu je osnovan Odgojno-popravni dom u okviru KPZ-a u Orašju u kojem su stvoreni svi uvjeti za izdržavanje kazne maloljetničkog zatvora po evropskim standardima.

O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FBiH ZA 2018.GODINU
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH prema kojoj je za ove namjene u 2018. godini predviđeno 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Utvrđeni procenat izdvajanja je na istom nivou kao i u prošloj godini, a predložio ga je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

U obrazloženju Odluke je navedeno da se za svaku kalendarsku godinu uređuje procenat izdvajanja od ukupnih prihoda ostvarenih iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a u korist Federalnog fonda solidarnosti. Preostalih 89,8 posto sredstava pripada kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja.

PLAN CESTA FBiH ZA 2018. GODINU
Vlada FBiH dala je saglasnost na Plan poslovanja JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu. Planirane investicije iznose 93,78 miliona KM.

Najveće ulaganje kreditnih sredstava od 75,22 miliona KM planirano je za modernizaciju cesta u FBiH, dok su Ceste FBiH iz vlastitih sredstava za projekte rekonstrukcije i izgradnje, rasvjetu i semaforizaciju raskrsnica i tunela, poboljšanje sigurnosti prometa, vanredno održavanje, eksproprijaciju i nabavku stalnih sredstava planirale 16,79 miliona KM. Vrijednost zajedničkih ulaganja sa općinama i kantonima iznosi 1,07 miliona KM. Na osnovu Odluke Vlade FBiH, iz Budžeta FBiH je za eksproprijaciju planirano 700.000 KM.

Federalna vlada danas je prihvatila i Plan i program Cesta FBiH za vršenje Službe pomoć-informacije na javnim cestama u Federaciji BiH za 2018. - 2019. godinu.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U SEKTORU ENERGIJE
Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o implementaciji projekata iz Programa javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.9.2017. godine.

Riječ je o projektima JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (Vjetroelektrana Podveležje 1, HE Vranduk i HE Janjići na rijeci Bosni, HE Una Kostela, HE Babino Selo, Blok 7 - 450 MW TE Tuzla, Blok 8 - 300 MW TE Kakanj, RiTE Bugojno - 300 MW, hidrotehnički objekt tunel Ribnica, oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u pogonu Stara jama ZD RMU Zenica d.o.o. i oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u ZD RMU Kakanj d.o.o.).

Projekti JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar su CHE Vrilo, distribucija električne energije BiH/B, Vjetroelektrana Mesihovina i SCADAIDMS/OMS s pripadajućim komunikacionim sistemom, a BH Gasa d.o.o. Sarajevo gasifikacija Srednjebosanskog kantona i južna interkonekcija BiH i Hrvatske.

Svi ovi projekti obuhvaćeni su Programom javnih investicija Federacije BiH.

O POSLOVANJU RAZVOJNE BANKE FBiH
Vlada FBiH danas je prihvatila informaciju o problemima u poslovanju Razvojne banke FBiH, koju je pripremilo Frederalno ministarstvo finansija, i zadužila federalnog premijera da, kao predsjednik Skupštine ove banke, u skladu sa Zakonom definiranim ovlaštenjima, hitno sazove sjednicu Skupštine RBFBiH. Skupština bi razmatrala izvještaj o poslovanju Razvojne banke za 2016. godinu i imenovala nedostajućeg člana Nadzornog odbora u skladu s provedenom procedurom.

Nadzorni odbor Razvojne banke zadužen je da postupi po zaključcima Vlade Federacije BiH i hitno imenuje vršioce dužnosti izvršnih direktora.

Finansijska policija i Agencija za bankarstvo FBiH zaduženi su da, u okviru svojih nadležnosti, u roku od 60 dana izvrše kontrolu poslovanja Razvojne banke i da izvještaje dostave Federalnoj vladi.

Danas razmatrana informacija bit će upućena Odboru za reviziju Parlamenta Federacije BiH na znanje kako bi od Ureda za reviziju institucija FBiH zatražio nezavisnu procjenu stanja.

Premijer FBiH će Izvještaj o poslovanju Razvojne banke FBiH za 2016. godinu dostaviti Parlamentu FBiH.

U današnjoj raspravi je naglašeno da su Vlada Federacije BiH, u funkciji Skupštine Razvojne banke BiH, kao i federalni premijer, ujedno i predsjednik Skupštine ove banke, do sada poduzimali neophodne aktivnosti za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu, a s ciljem osiguranja zakonitosti rada Banke i svih njenih organa, te će u tom pravcu istrajati koristeći sva ovlaštenja i raspoložive mogućnosti.

INFORMACIJA O PLANU ZADUŽIVANJA ZA 2017. GODINU
Federalna vlada se upoznala s realizacijom Godišnjeg plana zaduživanja za prošlu godinu.

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da je, zaključno sa 12.1.2018. godine, po ovlaštenju Vlade Federacije BiH, Federalno ministarstvo finansija putem Sarajevske berze vrijednosnih papira prodalo svih 11.818.962 obveznica ratnih potraživanja u vlasništvu ovog ministarstva.

Nominalna vrijednost jedne obveznice ratnih potraživanja je jedna KM, te je po ovom osnovu oprihodovano 11.987.629,91 KM, što znači da su obveznice prodate iznad nominalne vrijednosti, uz određeni prinos. Nakon plaćenih svih troškova od 22.507,17 KM, na Jedinstveni račun trezora je pristiglo 11.965.122,74 KM, što je za 146.160,74 KM više nego da su obveznice prodate po nominalnoj vrijednosti.

ZAKLJUČCI O BINASU d.d. BUGOJNO
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Binas d.d. Bugojno.

Federalna vlada u cijelosti podržava dosadašnje odluke Općinskog suda u Travniku o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka nad privrednim društvima namjenske industrije zbog “nepostojanja pravnog interesa predlagatelja dok se stečajni dužnik nalazi u postupku finansijske konsolidacije”, a ne zbog uskraćivanja saglasnosti federalnog ministra energije iz člana 5. stav 5) Zakona o stečajnom postupku.

Danas je resorni federalni ministar zadužen da ovaj zaključak dostavi Općinskom sudu u Travniku.

Također će obavijestiti Sud da je Vlada FBiH donijela Uredbu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH kojom je rok za finansijsku konsolidaciju produžen do 10.7.2019. godine, te da Uredba u cijelosti zamjenjuje Zakon do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Vlada je

Upravu Binasa zadužila da Općinskom sudu u Travniku dostavi dokaz da predlagatelji stečajnog postupka nisu pokretali izvršni postupak radi namirenja svojih potraživanja po presudama navedenim u prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka od 12.1.2018. godine.

PROVOĐENJE STRATEŠKOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RANOG RASTA I RAZVOJA DJECE
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o provođenju Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2013.-2017., koju će Generalni sekretarijat Vlade FBiH, s predloženim preporukama, uputiti vladama kantona.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaduženo je da, u saradnji s federalnim ministarstvima zdravstva, rada i socijalne politike i finansija, te Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i UNICEF-om BiH, koordinira realizaciju aktivnosti s ciljem izrade novog Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH.

U informaciji je navedeno da postoje snažni dokazi kako ulaganje u usluge ranog dječijeg rasta i razvoja donosi najveći povrat uloženih sredstava. Stoga ih treba u širem obimu primijeniti i učiniti dostupnim marginaliziranoj i ugroženoj djeci.

Kako u Federaciji BiH do sada nije postojao uvezan, koherentan sistem zdravstvo - obrazovanje - socijalna zaštita, koji se prirodno nameće kao neophodan u osiguranju podrške optimalnog razvoja svakog djeteta, potrebno je ojačati i unaprijediti međusektorski i multidisciplinarni pristup u oblasti ranog rasta i razvoja djece. Ovo uključuje nevladin sektor, roditelje i medije.

Među preporukama su izrada novog strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH, osnaživanje roditeljskih vještina, kao i podsticanje njihovog uključivanja u razvoj djece, uz kontinuiranu edukaciju, adekvatno psihološko savjetovanje i jačanje sistema podrške u zajednici. Potrebno je, uz ostalo, i kontinuirano jačati svijest javnosti o potrebama socijalno isključene djece, o značaju unapređenja sistema rane detekcije, intervencije i socijalne inkluzije kroz provođenje ciljanih edukacija za djecu i porodice o njihovim pravima i osmišljavanje programa podrške.

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U MOSTARU
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o radu Komisije za provođenje javnog poziva za prikupljanje ponuda za unajmljivanje poslovnog prostora u Mostaru za smještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalne porezne uprave - Porezne uprave Hercegovačko-neretvanskog kantona za period januar- decembar 2018. godine. Služba za zajedničke poslove je zadužena da, uime Vlade FBiH, s Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora za smještaj ovih institucija.

Ugovor se odnosi na istočno krilo zgrade Hotela „Ero“ u Mostaru, ukupne površine 2.484,60 m2 i s parking prostorom sa 20 mjesta, po cijeni od 14,40 KM/m2 sa uračunatim PDV-om, za period januar-decembar 2018. godine.

PRIHVAĆEN PRIJEDLOG OPĆINE ČAPLJINA
Federalna vlada usvojila je prijedlog da općina Čapljina bude naknadno uključena u Projekat CEB II “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja”, te za realizaciju ovog zaključka zadužila Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

U prognaničkom kampu Tasovčići smještena je 31 porodica sa 55 članova, a na prostoru općine Čapljina je u alternativnom smještaju evidentirano i jedanaest porodica sa 49 članova. Općina Čapljina je spremna osigurati zemljište, sve dozvole, priključak vode i kanalizacije, te izgraditi pristupne puteve i rasvjetu.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
Na današnjoj sjednici Federalna vlada je prihvatila Plan i program rada i Plan prihoda i rashoda s planom javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH za 2018. godinu.

Usvojeni su izvještaji o prošlogodišnjem radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika, Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH i Federalne direkcije robnih rezervi.

Vlada FBiH je mišljenja da nije potrebno izvorno tumačenje Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, što je traženo inicijativom koju je podnio općinski načelnik Čelića Sead Muminović.

KADROVSKA RJEŠENJA
Za predstavnike Vlade Federacije BiH u Interresornoj radnoj grupi za izradu Programa provođenja preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom do 2020. godine, danas su imenovani Marina Bera, Sanin Pačariz, Esma Palić, Nadija Bandić i Igor Dizdar. Ovo rješenje o imenovanju bit će dostavljeno Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.00 sati, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA) J.Č.